Cursus voor zorg en welzijn

Speciaal voor professionals die werken in 1-op-1 contact met cliënten. Deze cursus wordt volledig online aangeboden.

De cursus vergroot bewustzijn en kennis over culturele verschillen en draagt daarmee bij aan betere interpersoonlijke communicatie met cliënten. De theorie over interculturele communicatie wordt steeds afgewisseld met praktijkvoorbeelden en gesprekken over toepassingsmogelijkheden. De hele cursus bestaat uit 5 onderdelen die ook los van elkaar kunnen worden ingezet.

Belangrijkste doelen:

– Kennisverbreding en bewustwording van diverse (interculturele) normen en waarden en hun neerslag in opvoeding, familiedynamiek en zorg;

– Verbreden van de blik op eigen culturele uitgangspunten en invloed daarvan op het werk (zoals een beoordeling en advies);

– Sleutelaspecten van diversiteit en inclusie meer op de voorgrond brengen bij het beoordelen van situaties en uitvoeren van regelingen/aanpak/etc. in adviserende rollen.

Inhoud

1. Introductiebijeenkomst. Mix van theoretische achtergrond over interculturele communicatie in combinatie met interactieve bespreking van toepassingsvragen. Een inspirerende bijeenkomst die deelnemers direct relevante kennis meegeeft.

2. Vier groepsgesprekken van een uur in kleine groepen. Deze sluiten aan bij de besproken theorie door de toepassing ervan te bestuderen. De inhoud van de gesprekken is een combinatie van zelfreflectie, intervisie en casuïstiek. Het eerste gesprek wordt door deelnemers individueel voorbereid met een oefening op basis van zelfreflectie.

3. Theoretisch-toepasbare video. De video geeft een levendige combinatie van theorie en toepassingsmogelijkheden. Na het bekijken van de video levert de deelnemer een schriftelijke inhoudelijke reflectie en analyse van de stof in; hiermee wordt nadruk gelegd op hetgeen de deelnemer heeft geleerd.

4. Webinar. Interactieve interviews met experts op het gebied van interculturele communicatie en opvoeding/zorg/welzijn. Cursisten krijgen van te voren een overzicht van de onderwerpen en de gastsprekers. Ze kunnen voor aanvang alvast hun eigen vragen insturen en ook tijdens het interview vragen stellen via de chat.

5. Evaluatie waarbij niet alleen de cursus wordt beoordeeld maar deelnemers ook wordt gevraagd stil te staan bij hetgeen ze hebben geleerd om zo de leeruitkomsten te toetsen.

Praktisch

De cursus is bedoeld voor professionals met hbo/wo niveau in deze werkvelden:

  • jeugdzorg,
  • jeugd en gezin,
  • zorg (verpleegkundigen en artsen),
  • welzijn,
  • onderwijs (zoals hbo/mbo opleidingen in bovenstaande gebieden).

De cursus wordt aangeboden als een in-company cursus en kan als geheel worden geboekt of in onderdelen. Neem contact op voor de mogelijkheden en een kostenindicatie voor jouw organisatie.

Accreditatie

Alle onderdelen van de cursus zijn geaccrediteerd door SKJeugd . Professionals in de jeudgzorg en welzijn krijgen 10,5 bijscholingspunten voor hun deelname.